Home Clienten Werkgevers Academy Contact

Specialist in reintegratie na burn-out

Bekijk hier hoe mijn persoonlijke aanpak werkt

Algemene voorwaarden Mental Coaching Venlo

Onder praktijkhouder Elly Vos, Registerpsycholoog NIP Arbeid en Gezondheid, Registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie.


NIP

NIP Psychologe Elly Vos is erkend PSYCHOLOOG NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Deze beroepsvereniging stelt hoge eisen aan haar leden, met betrekking tot opleiding, bijscholing, praktijkinrichting, cli?ntendossiers, geheimhoudingsplicht, hygi?ne, privacy en kwaliteit. De betalingsvoorwaarden van het NIP worden gehanteerd bij Mental Coaching Venlo.


Bereikbaarheid

Mental Coaching Venlo is alle werkdagen telefonisch bereikbaar op 06 48 31 61 42. Tijdens behandelingen staat de telefoon doorgeschakeld naar de voicemail. Indien u een bericht inspreekt wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.


Verhindering

Deze algemene - en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen psycholoog en cli?nt/opdrachtgever. Gelieve minimaal 24 uur van te voren de afspraak verplaatsen of afzeggen, zodat er nog ruimte is voor het inplannen van andere cli?nten. U kunt ten alle tijden een boodschap inspreken op de voicemail. Lukt dit onverhoopt niet, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Factuur

De psycholoog streeft ernaar de factuur te sturen aan het eind van iedere maand waarin behandeling heeft plaatsgevonden. Client/opdrachtgever is verantwoordelijk voor de betaling van de factuur. Het tarief wat wordt gehanteerd is voor de aanvang van de begeleiding met client/opdrachtgever doorgesproken. Mental Coaching Venlo werkt onafhankelijk van verzekeraars.

Betalingsvoorwaarden NIP

De door de psycholoog aan de client/opdrachtgever gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cli?nt/opdrachtgever binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. Indien cli?nt/opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald is de cli?nt in verzuim, - zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist - en kan de psycholoog rente in rekening brengen van 1% per maand over het openstaande bedrag, zolang de cli?nt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Bij niet-betaling na 30 dagen na factuurdatum kan de psycholoog de cli?nt/opdrachtgever een betalingsherinnering sturen. De eerste betalingsherinnering zal kosteloos worden verstuurd. Voor het zenden van de 2e betalingsherinnering wordt een bedrag van € 15,- als administratiekosten aan cli?nt/opdrachtgever in rekening gebracht. Voldoet de cli?nt binnen 14 dagen na de datum van de 2e betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van cli?nt/opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-. Bij betalingsachterstand is de psycholoog gerechtigd ? tenzij de behandeling zich hiertegen verzet ? verdere behandeling op te schorten totdat de client aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.Voordelen van Mental Coaching Venlo voor particuliere clienten

Onafhankelijk van verzekeraars - Als client hoeft u niet eerst een diagnose traject door of eerst naar de huisarts toe of psychiater, samen met de psycholoog start u direct de behandeling. Mental Coaching Venlo heeft geen contract met verzekeraars, als client betaalt u de factuur zelf. Dit betekent dat u zelf bepaalt hoelang de gesprekken duren, hoeveel gesprekken u wenst en welke frequentie het best past bij uw vraag. Tevens geen eigen risico van € 360,- en geen verwijsbrief nodig van de huisarts.

Direct contact & kwaliteit - Daarnaast is het wellicht prettig te weten dat bij een privé psycholoog, ofwel een particulier psycholoog, een mensgerichte en persoonlijke benadering aanwezig is: de psycholoog in deze praktijk neemt zelf de telefoon aan, beantwoordt zelf de mail en behandelt uw persoonsgegevens volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Daarnaast streeft Elly Vos ernaar de telefoon direct te beantwoorden. De mail probeert zij binnen 24 uur te beantwoorden.

Extra beschikbaar - Naast het consult is Elly Vos ook beschikbaar voor vragen per mail en telefoon. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Dit zit dus reeds in de uurprijs verwerkt. Dit heeft als voordeel dat ze extra beschikbaar is voor belangrijke vragen en u dus niet hoeft te wachten tot het volgende gesprek.

Efficient - De gesprekken bij Mental Coaching Venlo duren 60 minuten. Daarmee is er meer tijd voor uw verhaal.

Geen wachtlijst - Mental Coaching heeft geen wachtlijst. Na aanmelding wordt er direct een afspraak gemaakt voor de intake.


Registergegevens

Rekeningnummer: IBAN NL40KNAB 0256 1516 44, ten name van Mental Coaching Venlo.

Lidnummer NIP: 91031

Lidnummer NVPA: 100603

Licentienummer RBNG: 204503R

KVK nummer: 14106966